Đầu trang

Đảo, Hokkaido

Phòng chống thiên tai và thông tin khẩn cấp

  • Không có thông tin khẩn cấp tại thời gian này

Hệ thống INA-cho-cho đã được thực hiện.
Lên đến 50 tuổi

Phần còn lạiNgày

Bỏ qua thông tin cho màn hình điện thoại thông minh